Viên ruby thiên nhiên 35,7ct màu đỏ huyết,khối đẹp,cực kỳ chất và đẳng cấp

Viên ruby thiên nhiên 35,7ct màu đỏ huyết,khối đẹp,cực kỳ chất và đẳng cấp

Viên ruby thiên nhiên 35,7ct màu đỏ huyết,khối đẹp,cực kỳ chất và đẳng cấp